1. Bộ Chính trị ra thông báo về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển GD&ĐT đến năm 2020. 2. Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong GD&ĐT. 3. Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. 4. Tổ chức thành công hội nghị tổng kết năm năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. 5. Kết quả năm đầu tiên triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 6. Triển khai đổi mới phương pháp dạy học bốn môn: văn, sử, địa và giáo dục công dân. 7. Đánh giá chương trình, sách giáo khoa tiểu học và trung học. 8. Ban hành Chương trình giáo dục mầm non mới và xây dựng xong Đề án Phổ cập mẫu giáo cho trẻ năm tuổi. 9. Thủ tướng dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết năm học khối đại học. 10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước Á - Âu lần thứ hai. 12. Hội nghị Hội đồng giáo giới các nước ASEAN lần thứ 25.

AX