Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6-2015, tập trung xây dựng những tiêu chuẩn quốc gia đối với trường trung học, nâng cao chất lượng giảng dạy, cải thiện chất lượng giáo viên, lập ban kiểm định quốc gia và hệ thống đánh giá học tập mới, phát triển giáo dục thường xuyên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô tuyển sinh vào các trường trung học đã tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây, đạt hơn 90% ở cấp trung học cơ sở, tuy nhiên vẫn còn chênh lệch lớn về chất lượng giáo dục trên toàn quốc.

L.THANH