Chúc mừng các tân GS, PGS, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, phát hiện và trọng dụng nhân tài, coi đó là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng Chức danh GS nhà nước cần có những đề xuất mang tính khoa học và tính thực tiễn cao về tiêu chuẩn, phương thức đánh giá, cách thức công nhận, trao quyết định..., để công tác này ngày càng đổi mới; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ GS, PGS, phù hợp với chuẩn quốc tế.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các GS, PGS tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định và triển khai các chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế...