Cụ thể Trường ĐH Luật TP.HCM phản hồi hai vấn đề, thứ nhất một số học viên trúng tuyển chưa đảm bảo điều kiện ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác theo quy định. Thứ hai một số học viên trúng tuyển không đạt yêu cầu về ngoại ngữ; các học viên đã tốt nghiệp đều không thực hiện việc làm luận văn tốt nghiệp, vi phạm điều kiện công nhận tốt nghiệp.

Trường Đại học Luật TP.HCM khẳng định, cả hai nội dung nêu trên trong kết luận thanh tra đều không liên quan đến bậc đào tạo thạc sĩ trong nước mà là kết luận của Thanh tra về các lớp liên kết đào tạo thạc sĩ với nước ngoài. Cụ thể liên kết với trường ĐH Tây Anh Quốc (Anh) và nhóm các trường ĐH trong cộng đồng Pháp ngữ (các Trường ĐH Toulouse 1, Lyon 3, Bordeaux 4 và Trường Tự do Bruxelles). Những nội dung này cũng không phản ánh đúng thực trạng và không chính xác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Cụ thể nội dung thứ nhất, Trường Đại học Luật TP.HCM cho rằng, tiêu chuẩn ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của các học viên theo học các lớp liên kết đào tạo thạc sĩ tại trường là do các trường ĐH nước ngoài quy định, kiểm tra đánh giá và chấp nhận, vì đây là các lớp liên kết đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng. Về vấn đề này, Nhà trường đã nhiều lần có ý kiến phản hồi với Đoàn Thanh tra và sẽ tiếp tục phản hồi, nhằm có một kết luận đúng đắn về các tiêu chuẩn ngoại ngữ. Về điều kiện kinh nghiệm công tác để được thi vào bậc đào tạo thạc sĩ, do đây là các lớp liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài nên Quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành không áp dụng. Thậm chí ngay cả trong trường hợp áp dụng Quy chế đào tạo thạc sĩ năm 2011 (ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-TBGDDT ngày 28-2-2011 của Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT và Quy chế đào tạo thạc sĩ trình độ thạc sĩ năm 2014 (ban hành kèm theo Thông tư só 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15-5-2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) thì kinh nghiệm  công tác cũng không phải là điều kiện bắt buộc.

Nội dung thứ hai, nhà trường khẳng định các lớp liên kết đào tạo thạc sĩ với các đối tác nêu trên đều được thực hiện theo các Quyết định cho phép của Bộ GD-ĐT (Quyết định 344/QĐ-BGDĐT ngày 17-1-2011 và Quyết định số 356/QĐ-BGDĐT ngày 9-9-2013). Theo các quyết định này, sinh viên các lớp liên kết đào tạo thạc sĩ không phải làm luận văn tốt nghiệp mà chỉ làm báo cáo tốt nghiệp. Mặt khác trong các trường hợp liên kết đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐH Luật TP.HCM, bằng thạc sĩ do các trường ĐH nước ngoài cấp và các trường này đều tuân thủ quy định pháp luật nước họ. Văn bằng do Trường ĐH Tây Anh Quốc (Anh), nhóm các trường ĐH trong cộng đồng Pháp ngữ cấp có giá trị quốc gia, quốc tế được cộng đồng Châu Âu công nhận. Các trường đối tác này đều là những trường có uy tín tại Châu Âu và trên thế giới.

Trong văn bản phản hồi, Trường ĐH Luật TP.HCM nêu nhà trường đã nhiều lần có giải trình cho Đoàn Thanh tra nhưng tiếc rằng kết luận thanh tra đã không phản ánh đúng thực tế. Vì vậy, nhà trường sẽ tiếp tục có các giải trình và kiến nghị bỏ các kết luận trên đây ra khỏi kết luận thanh tra.

Về đào tạo thạc sĩ trong nước, nhà trường khẳng định tất cả quá trình trình đào tạo, tuyển sinh đầu vào, điều kiện ngoại ngữ, làm luận văn tốt nghiệp và điều kiện tốt nghiệp, nhà trường đều thực hiện rất nghiêm túc và được xã hội đánh giá là một trong số ít cơ sở đào tạo thạc sĩ có chất lượng, uy tín.