Đại học Mở TP.HCM:

Điểm chuẩn của các ngành của Trường ĐH Mở TP.HCM như sau:

ĐH Mở, ĐH Quốc tế TP.HCM công bố điểm chuẩn  - ảnh 1

ĐH Mở, ĐH Quốc tế TP.HCM công bố điểm chuẩn  - ảnh 2

Ghi chú:

(1) Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân)

ĐH Mở, ĐH Quốc tế TP.HCM công bố điểm chuẩn  - ảnh 3

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế:

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

ĐH Mở, ĐH Quốc tế TP.HCM công bố điểm chuẩn  - ảnh 4

ĐH Mở, ĐH Quốc tế TP.HCM công bố điểm chuẩn  - ảnh 5

Ghi chú: Ngành kỹ thuật cơ khí không tuyển sinh trong năm 2018.