Phát biểu tại lễ khai khóa năm học 2016-2017 của ĐH Quốc gia TP.HCM, với chủ đề “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Thời cơ phát triển và các thách thức phi truyền thống”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng: Trước cơ hội mang lại của thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, xã hội thông tin, kinh tế tri thức và sự biến chuyển trong các chuỗi giá trị toàn cầu đang tạo ra thời cơ mới cho Việt Nam hội nhập sâu hơn và hiệu quả hơn vào kinh tế thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh giáo dục đại học chất lượng cao tác động trực tiếp và lan tỏa đến sự phát triển bền vững của đất nước và là cơ sở vững chắc để đón bắt công nghệ mới, phụng sự Tổ quốc. Trong đó, Nhà nước và hệ thống giáo dục đại học luôn cần có những tổ chức đầu tàu, làm nòng cốt để triển khai quá trình đổi mới.

Chủ tịch nước cũng lưu ý ĐH Quốc gia TP.HCM, với vai trò là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước phải giữ một vị trí xứng đáng. Nhiệm vụ này vừa là vinh dự lớn lao, song cũng là trách nhiệm nặng nề của ĐH Quốc gia trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Theo đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị thời gian tới ĐH Quốc gia TP.HCM cần khẳng định vai trò nòng cốt của mình trong hệ thống giáo dục đại học tiên tiến của Việt Nam và phải là đơn vị tiên phong trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại kỹ thuật số.

Hiện nay, ĐH Quốc gia TP.HCM là tổ hợp, hệ thống các trường đại học thành viên, các viện nghiên cứu và đơn vị chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực mạnh với 35 đơn vị thành viên và trực thuộc, trong đó có sáu trường đại học hàng đầu phía Nam, một viện nghiên cứu thành viên và 28 đơn vị trực thuộc hoạt động ở năm lĩnh vực: khoa học, công nghệ, xã hội, kinh tế và khoa học sức khỏe.