Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 30 TTHC trong các lĩnh vực: GD&ĐT (24 thủ tục); Tiêu chuẩn nhà giáo (hai thủ tục);...

Chính phủ giao Bộ GD&ĐT căn cứ nội dung phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.