Theo đó, bổ sung thêm quy định mới: Học sinh tiểu học có nhu cầu chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú (hoặc ngoài nơi cư trú) nếu trường tiếp nhận đồng ý. Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến phải trả lời trong thời hạn một ngày làm việc, nếu không đồng ý phải ghi rõ lý do và trong thời hạn ba ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh.

Ngoài ra, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi 7-9; trẻ em khuyết tật 7-14 tuổi. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Quy định có hiệu lực từ ngày 1-2-2013.

Đ.LIÊN