Theo đó, có 105 người được đề nghị công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư (GS) và 450 người đạt chuẩn chức danh phó giáo sư (PGS). 

Các ngành có số ứng viên được đề nghị xét GS cao nhất là công nghệ thông tin, kinh tế (đều có bảy người), liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm (10 người); sinh học (chín người), toán học (tám người)...

Năm 2019 tỉ lệ xét công nhận giáo sư, phó giáo sư giảm mạnh - ảnh 1
Năm 2019, danh sách xét công nhận chức danh GS, PGS giảm mạnh.

Những ngành có xét công nhận GS ít nhất là luật học, luyện kim, ngôn ngữ học, liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học; liên ngành văn hóa - nghệ thuật - thể dục thể thao... 

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện xét công nhận chức danh GS, PGS theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, năm nay số ứng viên được đề nghị xét công nhận GS và PGS giảm mạnh so với năm 2017. Năm 2017 có 1.226 người, năm 2018 không tiến hành xét công nhận GS, PGS.