Cụ thể, trong số 50 học sinh hoàn tất chương trình tiểu học được trường THCS Trà Don tiếp nhận năm học 2009-2010 thì có đến 26 em qua kiểm tra cho thấy trình độ không làm được phép tính đơn giản (cộng, trừ), không đọc được chương trình lớp 1. Tình trạng này buộc các học sinh nói trên phải học lại chương trình lớp 1 được nhà trường, chính quyền xã và các đoàn thể phối hợp tổ chức vào buổi tối tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Dù cố gắng “dạy kèm” buổi tối, song cũng chỉ mới giúp được thêm 5 em tạm đủ trình độ chuyển lên lớp 6.

Theo Xuyên Huỳnh (TNO)