Nội dung văn bản nêu rõ: “Qua nắm bắt tình hình và căn cứ vào kết quả thanh tra đầu năm học 2017-2018 đối với các cấp học, Sở GD&ĐT nhận thấy, về cơ bản khoản thu góp của các cơ sở giáo dục được thực hiện công khai, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng nội dung thu, quy trình, quản lý và sử dụng các khoản thu.

Do vậy, để chấm dứt những tồn tại trong triển khai và thực hiện các khoản thu đầu năm, Sở GDĐT yêu cầu trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung về thu, chi”.

Công văn của Sở GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các khoản thu theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Yêu cầu các cơ sở giáo dục tiến hành rà soát các cơ sở giáo dục về các khoản thu theo quy định, quy trình việc thực hiện, việc quản lý và sử dụng các khoản thu đảm bảo đúng mục đích, công khai, minh bạch theo tinh thần Thông thư 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị có biện pháp khắc phục và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong quá trình triển khai và thực hiện; đảm bảo các khoản thu được thực hiện theo quy định; các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện đảm bảo đúng tính chất tự nguyện theo quy định; tuyệt đối không lợi dụng việc xã hội hóa để tổ chức các khoản thu góp mang tính áp đặt, cào bằng.

“Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo các quy định về thu, chi của cấp quản lý giáo dục đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh; chịu trách nhiệm về các khoản thu không có trong quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và các cấp quản lý GD&ĐT

Phòng GDĐT tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các khoản thu góp theo quy định hiện hành; có biện pháp xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong việc thu góp trái quy định”, công văn nêu rõ.