Trong kỳ thi này, thí sinh sẽ thi nói (độc thoại) đối với các môn ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn vật lý, hóa học, sinh học. Thời gian thí sinh thi nói môn ngoại ngữ là 10 phút/thí sinh. Thời gian thực hành đối với môn vật lý, hóa học, sinh học là 90 phút.

Phạm vi nội dung thi theo chương trình giáo dục THPT hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT. Trường hợp phải sử dụng đề thi dự bị, Bộ sẽ quyết định và thông báo địa điểm thi, lịch thi đồng thời hướng dẫn việc in, sao đề thi dự bị.