UBND TP.HCM vừa ra quyết định ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Thông tư 01 của Bộ GD&ĐT, triển khai quyết định này đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn làm căn cứ thực hiện việc lựa chọn SGK theo quy định.

Việc lựa chọn SGK phải đảm bảo các tiêu chí sau:

Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của TP

+) Lựa chọn SGK phù hợp với việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh (HS) TP. Từ đó giúp HS thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TP.HCM, của Việt Nam và của địa phương nơi HS đang sống, trong đó chú ý vai trò, vị trí của TP.HCM đối với cả nước.

+) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hàng ngày, môi trường xung quanh HS.

+) SGK phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Chú trọng phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa địa phương.

+) Lựa chọn SGK đáp ứng được định hướng phát triển GD&ĐT của TP, xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

+) Khuyến khích HS thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho HS; tạo cơ hội cho HS trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo.

Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

+) Việc lựa chọn SGK phải phù hợp với các yếu tố phục vụ cho giáo dục như cơ sở vật chất, đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên... phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng giúp HS trở thành công dân toàn cầu.

+) Phù hợp với điều kiện thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông cũng như ngoại ngữ trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

+) SGK phải đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình hoạt động, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động được phát huy năng lực; tổ chức dạy học theo định hướng phát huy năng lực, phẩm chất của HS.

+) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập, kiểm tra - đánh giá hướng đến giáo dục thông minh.

Các trường sốt ruột chờ SGK mới
Các trường sốt ruột chờ SGK mới
(PL)- Dự thảo thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ GD&ĐT công bố lấy ý kiến nhưng hiện nay các trường vẫn chưa tiếp cận được SGK mới.