HOSE và Deloitte Việt Nam ký kết liên quan đến lĩnh vực rủi ro

Chương trình hợp tác sẽ tập trung vào lĩnh vực quản trị công ty như Xây dựng và tăng cường tính hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp cho các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, các chương trình đào tạo kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và Kế toán… Được biết những năm  gần đây, vấn đề quản trị rủi ro rất được coi trọng, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng khoảng kinh tế này thì việc quản trị được nhiều doanh nghiệp quan tâm.