Kiểm tra kết quả tỉ lệ giải ngân các dự án ở TP.HCM

Theo đó, đoàn sẽ đi kiểm tra tại 30 đơn vị có tỉ lệ giải ngân dưới 40% kế hoạch vốn được giao trong năm 2019; kiểm tra các đơn vị có số dự án chậm lập hồ sơ quyết toán và đơn vị chậm thẩm tra phê duyệt quyết toán.

Cụ thể, đoàn sẽ kiểm tra khối lượng thực hiện giải ngân trong tám tháng đầu năm 2019 và việc thực hiện quyết toán các dự án sử dụng ngân sách TP của các chủ đầu tư.

Riêng đối với UBND năm huyện, đoàn sẽ kiểm tra thêm về tình hình thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư nông thôn mới thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Đồng thời kiểm tra tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư nông thôn mới thuộc “Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.