Ông Pradeep Srivastava, chuyên viên cao cấp ADB, nhận định: Đổi mới doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp giảm bớt việc kém hiệu quả trong hoạt động sản xuất của khu vực nhà nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Được biết, ngoài khoản cho vay ưu đãi trên, ADB sẽ hỗ trợ 130 triệu USD cho việc chuyển đổi các công ty thuộc Tập đoàn Sông Đa và Tổng Công ty Đường sông miền Nam.

L.THANH