Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Lãi suất 0%  

Theo đó, cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực theo phương án cơ cấu lại ngân hàng thương mại đã được phê duyệt.

Ai được cho vay?

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đặc biệt từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đối với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức tín dụng đi vay, phù hợp với quy định của pháp luật.

Kể từ ngày NHNN đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay tái cấp vốn của NHNN đối với tổ chức tín dụng đó được chuyển thành dư nợ cho vay đặc biệt với lãi suất bằng lãi suất của khoản cho vay tái cấp vốn, thời hạn bằng thời hạn còn lại của khoản tái cấp vốn.

Ai được vay đặc biệt lãi suất %, vay để làm gì? - ảnh 1
Tổ chức tín dụng không được sử dụng khoản vay đặc biệt tại Ngân hàng Nhà nước để chi trả cho người có liên quan của tổ chức tín dụng. (Ảnh minh họa)

Vay đặc biệt để làm gì?

Tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng khoản vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản vào mục đích chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân.

Tổ chức tín dụng không được sử dụng khoản vay đặc biệt tại NHNN để chi trả cho người có liên quan của tổ chức tín dụng; người điều hành, cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng; người có liên quan của người quản lý, người điều hành, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng.

Được vay đặc biệt trong bao lâu?

Thời hạn cho vay đặc biệt tối đa là hai năm nhưng không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng.

Thời hạn cho vay đặc biệt theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng đã được phê duyệt.

Thời hạn cho vay đặc biệt của tổ chức tín dụng đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức tín dụng đi vay.

Lãi suất cho vay đặc biệt bằng lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ.

Trường hợp đến hạn, tổ chức tín dụng chưa trả hết nợ gốc, lãi vay đặc biệt và không được NHNN gia hạn thì lãi suất đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt, lãi suất đối với nợ lãi chậm trả bằng 50% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt.