Cụ thể, giá chào của các tổ máy phát điện trên thị trường phát điện cạnh tranh được giới hạn từ giá sàn bản chào đến giá trần bản chào. Trong đó, mức giá trần bản chào được xác định hằng năm, điều chỉnh hằng tháng và được tính toán căn cứ trên các yếu tố: Suất hao nhiệt của tổ máy phát điện, hệ số suy giảm hiệu suất theo thời gian vận hành của tổ máy phát điện, giá nhiên liệu, hệ số chi phí phụ, giá biến đổi theo hợp đồng mua bán điện. Giá sàn của tổ máy nhiệt điện là 1 đồng/kWh.

Theo thông tư trên, nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia đều phải tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Các nhà máy điện không phải tham gia thị trường điện gồm: Nhà máy điện BOT; nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện; nhà máy điện thuộc KCN chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia và không xác định được kế hoạch bán điện dài hạn.

CL