Cụ thể Công ty Cổ phần nguồn nhân lực Quốc tế Việt, bị xử phạt 50 triệu đồng. Lý do công ty này không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định; không hướng dẫn làm thủ tục cho người lao động được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.

Tượng tự, Công ty Cổ phần phát triển Liên Việt (VINADE), bị xử phạt 47,5 triệu đồng. Nguyên nhân do công ty này vi phạm không báo cáo việc thay đổi lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; không cấp giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định; không thực hiện lập và nộp về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước các báo cáo hàng quý, năm.

Trước đó, Cục quản lý lao động ngoài nước đã xử phạt Công ty Cổ phần Kết nối nhân lực Việt, 120 triệu đồng. 

Nguyên nhân, công ty này không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định. Thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; không đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nộp không đầy đủ số tiền đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.