Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013 và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2014 của Bộ Tài chính liên quan đến Luật Giá. Theo dự thảo được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, Bộ Công Thương sẽ tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Cụ thể, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có trách nhiệm tham mưu đề xuất trình Chính phủ quyết định hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá: đăng ký giá; định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá đối với mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, trong đó có mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Như vậy, với đề xuất trên, đây không phải là lần đầu tiên Bộ Tài chính muốn đẩy trách nhiệm quản lý giá sữa qua Bộ Công Thương. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng Bộ Tài chính mới là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khác kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Theo một văn bản góp ý về dự thảo trên, Bộ Công Thương cho rằng Luật Giá đã quy định Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, trong đó có mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Như vậy, Luật Giá đã xác định rõ chức năng quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới sáu tuổi là của Bộ Tài chính; các bộ, cơ quan khác là cơ quan phối hợp.

Văn bản góp ý của Bộ Công Thương cho biết theo chức năng, nhiệm vụ, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục là cơ quan phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nước về phát triển thị trường và hệ thống phân phối các mặt hàng, trong đó có sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới sáu tuổi.