Theo ông Kensuke Tannaka, Trưởng ban châu Á, Trung tâm Phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), để thực hiện thành công việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Việt Nam cần lưu ý ba vấn đề trọng tâm là nâng cao chất lượng quản lý kinh tế vĩ mô, chất lượng giáo dục và tránh bẫy thu nhập trung bình. Trong đó, quản lý kinh tế vĩ mô là một trong những vấn đề rất quan trọng để thực hiện chuyển đổi mô hình kinh tế phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu.

TS Lê Xuân Sang, Trưởng ban Chính sách kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, nhấn mạnh để cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế, Chính phủ cần áp dụng rộng rãi các chuẩn mực quốc tế và đảm bảo tính trung thực, hiệu lực, chế tài. Theo đó, áp dụng các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế, báo cáo tài chính quốc tế…

TRÀ PHƯƠNG