(PL)- Ngày 26-3, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư hướng dẫn riêng về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP).

Để thành lập NHTMCP cần có tối thiểu 100 cổ đông góp vốn, trong đó có tối thiểu ba cổ đông sáng lập là tổ chức có tư cách pháp nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Cá nhân hoặc tổ chức và người có liên quan của cá nhân hoặc tổ chức đó chỉ được tham gia góp vốn thành lập một ngân hàng. Nếu cá nhân hoặc cá nhân đó cùng với người có liên quan đang sở hữu mức cổ phần trọng yếu của một ngân hàng tổ chức hoặc tổ chức đó cùng với người có liên quan đang sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của một ngân hàng thì sẽ không được góp vốn thành lập ngân hàng mới.

ĐL