Trong đó, cho vay sai đối tượng 2,3 tỉ đồng; cho vay không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay trên 33 tỉ đồng, kiểm tra xác nhận chi phí sản xuất kinh doanh không phù hợp 3,2 tỉ đồng.

Đến 31-10, nông dân chỉ được vay 21,3 tỉ đồng theo Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng, đạt 0,7% tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất.

P.NHA