(PL)- Ngày 12-2, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã đặt tất cả công trình nghiên cứu kinh tế và phát triển về khu vực châu Á-Thái Bình Dương của mình ở chế độ tiếp cận tự do.

 

Đây là một chế độ cho phép tất cả mọi người tiếp cận trực tuyến không giới hạn các nghiên cứu học thuật để các công trình này có thể được cung cấp và sử dụng một cách rộng rãi.

Sáng kiến tiếp cận tự do của ADB bao gồm việc thiết lập và vận hành một trang chủ mới cho phép truy cập tự do và sử dụng các sản phẩm tri thức mà ADB giữ bản quyền. Việc này cũng có nghĩa ADB xóa bỏ các hình thức thanh toán hoặc cho phép để được truy cập, đọc, tải dữ liệu, sử dụng hoặc phân phối các ấn phẩm của ADB. Trang chủ truy cập tự do bắt đầu ở chế độ mở cửa từ nay với hơn 2.000 ấn phẩm đã được ADB xuất bản và lưu trữ. Trong tương lai, trang chủ này sẽ bao gồm toàn bộ cơ sở dữ liệu nghiên cứu của ADB với trên 5.000 ấn phẩm từ khi ADB được thành lập (năm 1966).

Trang chủ mới tuân thủ các tiêu chuẩn đã được sử dụng bởi hơn 3.000 cơ sở dữ liệu nghiên cứu truy cập tự do trên toàn thế giới. Những tiêu chuẩn này hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các cơ sở dữ liệu nghiên cứu của các trường đại học và các tổ chức. Việc này giúp phân loại các nghiên cứu của ADB một cách dễ dàng hơn trong các công cụ tìm kiếm học thuật, chẳng hạn như Google Scholar. Cơ sở dữ liệu Nghiên cứu Truy cập Tự do của ADB có thể tìm thấy tại địa chỉ https://openaccess.adb.org.

T.HẰNG