(PL)- Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 102 hướng dẫn về trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng.

Theo đó, cơ quan quản lý thuế (cơ quan thuế, cơ quan hải quan) sẽ cung cấp cho các tổ chức tín dụng một số thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, bao gồm thông tin định danh về người nộp thuế; thông tin về tình trạng hoạt động của người nộp thuế; danh sách người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế…

Các tổ chức tín dụng sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý thuế một số thông tin phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế trong lĩnh vực hải quan và thuế, như hồ sơ, thông tin giao dịch qua tài khoản ngân hàng; hồ sơ, chứng từ, số tài khoản thanh toán... và một số thông tin khác.

B.NHƠN