Theo đó, Chính phủ đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31-12-2020. Dự kiến nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-1-2017. Cụ thể, việc miễn thuế sẽ áp dụng đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức, không phân biệt phần diện tích vượt hạn mức giao đất nông nghiệp hay phần diện tích vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân. Tương tự, miễn thuế với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp mà tổ chức đang trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp.

Riêng đối với diện tích đất nông nghiệp mà tổ chức không trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục bị thu 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định.

Tờ trình của Chính phủ cho hay với việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như trên sẽ tác động không lớn đến việc giảm thu ngân sách nhà nước. Đây là giải pháp để góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp nông dân cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp...