Đây là cụm di tích lịch sử có từ thế kỷ thứ 10, gồm Lăng Bà (lăng mộ bà Đào Nương - thân mẫu của vua Đinh Tiên Hoàng), Lăng Ông (lăng mộ của Cao Mộc), Miếu Trúc (miếu thờ Phùng Gia) và Đình Bườn (nơi thờ chung thân mẫu của Đinh Bộ Lĩnh cùng hai tướng quân Cao Mộc và Phùng Gia).

CÔNG THI