(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 3” từ nguồn vốn ODA không hoàn lại do chính phủ Đức tài trợ với tổng mức đầu tư 2 triệu euro.

 

Theo TTXVN, thời gian thực hiện dự án là từ nay đến cuối năm 2016. 

Dự án sẽ thực hiện các hợp phần gồm xây dựng và thực hiện các hệ thống thông tin, quy trình xây dựng, quản lý và áp dụng giám sát diễn biến đa dạng sinh học nhằm giúp triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện các mô hình mới nhằm nâng cao sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng đệm vườn quốc gia trên cơ sở tham gia hỗ trợ của mạng lưới khuyến nông, tập trung ưu tiên hỗ trợ phụ nữ và dân tộc thiểu số. Dự án cũng đẩy mạnh quản lý đa dạng sinh học bền vững ở khu vực vườn quốc gia để lồng ghép vào sự kiện, tiến trình liên quan khác nhau ở cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế… 

TL