Trong đó, dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng 29.000 tỉ đồng (tăng 12%); cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 26.500 tỉ đồng (tăng 11%); cho vay lương thực đạt 17.000 tỉ đồng (tăng 6,5%); cho vay chăn nuôi 68.000 tỉ đồng (tăng 14,5%)…

Từ nay đến cuối năm, Agribank sẽ tiếp tục tập trung mở rộng cho vay phục vụ “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn, nông dân); hộ SX-KD, tiêu dùng, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, giám sát triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi xuất nhập khẩu, mua nhà thu nhập thấp, tái canh cây cà phê... đồng thời tiếp tục thực hiện giãn, hoãn nợ, giảm một phần lãi đối với các khoản nợ xấu.

MINH LONG