(PL)- Ngày 2-7, Bộ Tài chính đưa dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện góp vốn và nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu ra lấy ý kiến.

Theo đó, doanh nghiệp được tham gia góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu khi nhãn hiệu đó đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể bên góp vốn được độc quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu mà mình đang sở hữu (theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) tại các doanh nghiệp. Bên góp vốn và bên nhận góp vốn cần thỏa thuận để đảm bảo bên nhận góp vốn không mang nhãn hiệu này góp vốn với doanh nghiệp khác. Trường hợp bên nhận góp vốn muốn được độc quyền sử dụng nhãn hiệu thì phải được bên góp vốn cam kết và thống nhất trong hợp đồng.

Khi góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Bên góp vốn tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với tài sản là giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu đem đi góp vốn.

BÙI NHƠN