Theo đó, dự thảo quy định thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 15 ngày với trường hợp tăng giá và tối đa 15 ngày đối với trường hợp giảm giá. Giá cơ sở được tính toán trên cơ sở bình quân giá thế giới 15 ngày, thay vì bình quân giá thế giới 30 ngày như cách tính cũ. Điều này nhằm tăng cường tính cạnh tranh giá giữa các thương nhân, đồng thời bảo đảm giá bán lẻ trong nước bám sát giá thế giới.

Về biên độ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, khi giá cơ sở tăng dưới 3% thì doanh nghiệp được tự điều chỉnh giá; tăng 3%-7% doanh nghiệp được sử dụng quỹ bình ổn và được tăng hoặc giảm giá bán lẻ; tăng từ 7% trở lên sẽ do Chính phủ quyết định.

Dự thảo mới cũng cho phép thương nhân thực hiện giảm giá bán lẻ ngay khi giá cơ sở giảm và không hạn chế mức giảm, khoảng thời gian giữa hai lần giảm cũng như số lần giảm. Dự thảo cũng bổ sung hai phương thức phân phối xăng dầu mới là phương thức mua đứt bán đoạnphương thức nhượng quyền thương mại.

Đ.LIÊN