Dẫn đầu là Hà Lan có ba dự án, vốn đầu tư 20,3 triệu USD (chiếm 34,4% tổng vốn), trong đó có dự án của Công ty Zuellig Pharma Việt Nam với 15,2 triệu USD. Thứ hai là Hàn Quốc có tám dự án, vốn đầu tư 9 triệu USD, Singapore 12 dự án, vốn đầu tư 8,6 triệu USD. Xét riêng lĩnh vực công nghiệp có chín dự án với 27,7 triệu USD (chiếm 47%), lĩnh vực thông tin và truyền thông 15 dự án với 10,9 triệu USD…

Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và xin tăng đạt 134,8 triệu USD, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 2012.

TÚ UYÊN