Theo Tổng cục Thống kê, trong hai tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 16.200 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.
Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 9.400 doanh nghiệp, giảm 31%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 2.800 doanh nghiệp, giảm 11%.

Hơn 16.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 2 tháng đầu năm - ảnh 1
Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn đầu năm 2020 tăng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính chung hai tháng đầu năm 2020, cả nước có 17.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 220.000 tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 157.500 lao động, tăng 9% về số doanh nghiệp, giảm 11% về vốn đăng ký và giảm 4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đạt 12,6 tỉ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 421.000 tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5.700 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm 2020 là 641.000 tỉ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, còn có 11.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hai tháng lên 29.400 doanh nghiệp.