(PL)- Dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán được trình Quốc hội hôm qua, 3-11, có bổ sung một điểm mới: Coi hợp đồng góp vốn đầu tư là một loại hình chứng khoán.

Nếu được chấp nhận, hợp đồng góp vốn đầu tư sẽ có giá trị giao dịch, chuyển đổi.

Thẩm tra dự án này, bên cạnh các ý kiến ủng hộ vẫn còn có thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội băn khoăn. Bởi “chứng khoán” theo định nghĩa trong luật hiện hành là “bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành”. Còn hợp đồng góp vốn đầu tư chỉ là thỏa thuận giữa các bên nhằm xác lập quan hệ hợp đồng, trong đó có quyền, nghĩa vụ của các bên để thực hiện công việc, dịch vụ cụ thể. Hơn nữa, theo thành viên này, đưa hợp đồng góp vốn đầu tư vào đối tượng điều chỉnh của Luật Chứng khoán có thể gây xung đột với Luật Đầu tư.

Ngoài bổ sung trên, dự thảo còn sửa đổi một số phần khác trong Luật Chứng khoán. Chẳng hạn, luật hiện hành chưa ràng buộc công ty đại chúng phải niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán, làm hạn chế tính thanh khoản của chứng khoán, ảnh hưởng quyền lợi cổ đông. Giao dịch chứng khoán loại này thiếu minh bạch, chứa đựng rủi ro, dễ dẫn tới lừa đảo. Để khắc phục, dự thảo bổ sung: Công ty đại chúng khi đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được đại hội cổ đông thông qua.

N.NHÂN