Theo kế hoạch, việc hợp nhất sẽ được tiến hành theo phương án thành lập một công ty con là công ty TNHH một thành viên hoạt động công ích tại phía Bắc. Công ty này sẽ làm nhiệm vụ đầu mối hợp nhất hoạt động của ba tổng công ty thủy sản hiện có.

Dự kiến sau khi hợp nhất, doanh thu năm 2010 của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (mới) sẽ đạt khoảng 4.455 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 77 triệu USD, mức lợi nhuận khoảng 90 tỉ đồng. Mức này cao hơn lợi nhuận của cả ba tổng công ty thủy sản trong năm 2009 khoảng 60 tỉ đồng.

TR.H