(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 631/2014 về việc ban hành danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020.

 

Theo quyết định này, danh mục nêu trên gồm 127 dự án, được chia thành năm nhóm: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật (51 dự án), kết cấu hạ tầng xã hội (20 dự án), nông nghiệp (44 dự án), bảo quản chế biến (tám dự án) và các lĩnh vực sản xuất - dịch vụ (bốn dự án). Tổng vốn kêu gọi cho các dự án lên tới 58,3-58,4 tỉ USD.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng nội dung thông tin dự án, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến danh mục.

MINH LONG