Cơ quan có thẩm quyền sẽ tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quyết định mức vốn chủ sở hữu tối thiểu cần thiết của nhà đầu tư cho dự án, xét từng trường hợp.

Đây là nội dung mới trong dự thảo về hình thức PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa chỉnh sửa. Trong các dự thảo trước đó và quy định hiện hành đưa ra mức 30%, 15%...

Cũng theo dự thảo này, nhà đầu tư sẽ chịu toàn bộ rủi ro kinh doanh liên quan đến việc thực hiện dự án, trừ khi hợp đồng nhượng quyền có quy định khác.

Dự thảo trước đó đưa “nhà ở” vào danh mục dự án được đầu tư theo hình thức PPP. Tuy nhiên, dự thảo mới đã điều chỉnh lại, phải là “nhà ở công” mới được đầu tư PPP, đồng thời bổ sung thêm các loại hình sản xuất năng lượng cũng được đầu tư PPP.

Q.NHƯ