(PL)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra bản dự thảo sửa đổi, bổ sung nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Theo bản dự thảo này, thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải góp vốn đầy đủ, đúng tiến độ đã cam kết. Sau thời hạn cam kết góp, nếu thành viên chưa góp đủ thì đương nhiên không còn là thành viên của công ty và không có quyền chuyển nhượng phần góp vốn đó cho người khác.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hết hạn góp vốn lần cuối, số vốn chưa góp đủ sẽ được các thành viên còn lại góp vốn. Nếu các thành viên không góp đủ thì doanh nghiệp có thể huy động thêm người khác.

Q.NHƯ