Theo sửa đổi này, cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới sẽ được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị hàng hóa đó không quá 2 triệu đồng/người/ngày/lượt.

Hiện nay, giá trị hàng miễn thuế vẫn là 2 triệu đồng nhưng tính trong một ngày chứ không quy định rõ chỉ được một lượt. Đồng thời, hiện nay hàng loại này chỉ được miễn thuế nhập khẩu, không miễn các loại thuế khác.

Hàng hóa được miễn thuế phải là hàng trong danh mục được Bộ Công thương công bố được miễn thuế. Quy định này sẽ được áp dụng từ 1-3-2010.

Q.NHƯ