Theo đó, dự toán thu NSNN năm 2015 là 911.100 tỉ đồng, trong đó thu nội địa 638.000 tỉ đồng, dầu thô 93.000 tỉ đồng… Nếu tính cả phần chuyển nguồn thu từ năm 2014 là 10.000 tỉ đồng thì tổng thu NSNN năm 2015 khoảng 920.000 tỉ đồng. Trong khi đó dự toán chi NSNN khoảng 1.147 tỉ đồng (chi đầu tư phát triển 195.000 tỉ đồng, chi cải cách tiền lương 10.000 tỉ đồng, trả nợ 150.000 tỉ đồng,…). Như vậy, mức bội chi năm 2015 là 226.000 tỉ đồng, tương đương 5% GDP, giảm 0,3% so với năm 2014.

Bộ Tài chính cho biết để tăng thu NSNN, trong năm nay Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng cường cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan. Cụ thể sẽ cắt giảm các thủ tục không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, đẩy mạnh kê khai nộp thuế điện tử; rút ngắn thời gian thông quan để giảm số lần, thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp…