UBND TP Hà Nội vừa ban hành qui định về quản lý, sử dụng các nguồn vốn giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thủ đô, gồm vốn ngân sách Nhà nước, Thành phố và vốn huy động.

Theo UBND TP Hà Nội, việc chuẩn bị quỹ đất sạch được hiểu là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng và quản lý quỹ đất đã thu hồi.

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp bao gồm: ngân sách Trung ương, ngân sách Thành phố, ngân sách quận, huyện. Nguồn vốn huy động gồm: vốn của chủ đầu tư ứng trước để thực hiện việc GPMB chính dự án của họ, vốn huy động từ Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các ngân hàng thương mại trong nước và tổ chức tín dụng...

Lãi suất cho vay là 0%/năm

Nguồn vốn ngân sách Thành phố sẽ ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội để quỹ này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất vay để thực hiện dự án GPMB chuẩn bị quỹ đất sạch đấu giá quyền sử dụng đất hoặc kêu gọi các nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa, thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo chủ trương, kế hoạch của Thành phố.

Nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại cũng được huy động để giải phóng mặt bằng, "tạo" quỹ đất sạch cho các dự án của Thành phố (Ảnh: T.A.N).

Quỹ Đầu tư phát triển (kể trên) có trách nhiệm quản lý nguồn vốn ngân sách ủy thác để thẩm định, cho các trung tâm phát triển quỹ đất vay vốn và thu hồi vốn vay thực hiện dự án GPMB chuẩn bị quỹ đất sạch. Quỹ này sẽ mở tài khoản nhận nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để theo dõi, quản lý và thanh, quyết toán cho các dự án theo qui định của pháp luật.

Hàng năm, căn cứ Quyết định của UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển để cho các trung tâm vay "tạo" đất sạch, Sở Tài chính sẽ chuyển nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác vào tài khoản nhận nguồn vốn ủy thác của quỹ này tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Ngân sách Thành phố thanh toán phí ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển TP để phục vụ công tác thẩm định, giải ngân, theo dõi, quản lý và thu hồi vốn ủy thác cho vay với mức phí ủy thác là 0,1% trên tổng số vốn ủy thác được quỹ này thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá đất, tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để hạch toán hoàn trả vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển để quỹ này tất toán tài khoản chi ủy quyền với ngân sách Thành phố (lãi suất 0%/năm).

Ứng trước cho dự án nào, sử dụng vào đúng dự án đó!

Khi nhà đầu tư ứng trước để phục vụ dự án GPMB, chuẩn bị quỹ đất sạch cho dự án của mình (đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ đàm phán trực tiếp với chủ đầu tư để tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện dự án GPMB.

Hợp đồng kinh tế này - theo qui định sẽ phải thể hiện tổng số chi phí GPMB để thanh toán giữa chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để Trung tâm tổ chức GPMB.

Trung tâm cần mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng để nhận kinh phí của chủ đầu tư, sau đó mới rút kinh phí để tổ chức GPMB. Kinh phí chủ đầu tư ứng trước chỉ được sử dụng cho chính dự án chủ đầu tư đặt hàng, không được dùng vào việc khác.

Ngoài ra, khi sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam hay các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng... - Trung tâm Phát triển quỹ đất mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng nơi Trung tâm này ký hợp đồng vay vốn để thực hiện các giao dịch: nhận tiền đặt cọc, rút vốn và giải ngân vốn vay nhằm GPMB, "tạo" đất sạch.

Tiền đặt cọc được tính bù trừ vào tổng số chi phí GPMB khi thanh, quyết toán hợp đồng. Trường hợp chủ đầu tư vi phạm hợp đồng, toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ thuộc về Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư phải chịu các nghĩa vụ khác về vi phạm hợp đồng kinh tế theo qui định của pháp luật.

Theo Hoàng Huy ( VNN)