Theo đó, tiếp tục củng cố và phát triển VDB thành ngân hàng chính sách của Chính phủ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; đảm bảo đủ năng lực để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Quyết định cũng nêu rõ quy mô tài sản của VDB đến năm 2020 đạt khoảng 500.000 tỉ đồng. Điểm mới về công tác quản trị VDB là Thủ tướng cho phép trước mắt VDB thực hiện hoạt động theo cả hai đạo luật (Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng); được thực hiện mô hình hội đồng thành viên để quản trị đối với hoạt động của VDB như một tổ chức tín dụng 100% vốn chủ sở hữu của Nhà nước.

AX