10% vào quỹ dự phòng tài chính; 20% vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ và trích lập các quỹ khác. Sau đó, phần lợi nhuận còn lại mới được phân phối cho các thành viên.

Đây là quy định mới trong dự thảo Thông tư về quỹ tín dụng do Bộ Tài chính vừa công bố. Trong khi theo quy định hiện nay, các quỹ được phép chia lợi nhuận cho các thành viên liên kết trước khi bù lỗ hoặc trích lập quỹ.

Bộ Tài chính cũng công bố dự thảo Thông tư về ngân hàng hợp tác xã. Theo đó, ngân hàng hợp tác xã được chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân trung ương; có trách nhiệm thừa kế các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp về tài chính và xử lý những vấn đề tồn tại, phát sinh liên quan đến tài chính của quỹ trước khi chuyển đổi. Ngân hàng và khách hàng tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết trước đó, nếu muốn sửa đổi, bổ sung, chấm dứt… thì phải có sự thống nhất của các bên.

Q.NHƯ