Đây là quy định của dự thảo do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) vừa đưa ra lấy ý kiến doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, tỉ lệ này tối đa là 10% nhưng không bắt buộc ghi. Đặc biệt, hàm lượng nước trong cá cũng phải được ghi rõ cho người tiêu dùng nhận biết. Nafiqad đang lấy ý kiến với hai đề xuất là 83% hoặc 86%.

Doanh nghiệp phải qua kiểm tra chất lượng với tần suất một mẫu/200 tấn thành phẩm. Nếu vi phạm sẽ bị kiểm một mẫu/50 tấn thành phẩm, sau năm lần bị kiểm gắt mà đạt chỉ tiêu mới được quay về tần suất kiểm thông thường.

Q.NHƯ