Theo đó, Phó Thủ tướng đã bác đề xuất của Bộ Tài chính về việc xóa nợ và khoanh nợ cho các DN, cá nhân kinh doanh đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh. Lý do bác vì đây là vấn đề quản lý thuế, không liên quan đến khó khăn, vướng mắc của DN. Trường hợp cần thiết thì quy định ở văn bản khác.

Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh trước ngày 1-1-2014 với số tiền trên 7.421 tỉ đồng. Ngoài xóa nợ thuế, Bộ Tài chính còn đề xuất Chính phủ khoanh nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt cho người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh phát sinh trong giai đoạn từ 1-1-2014 đến thời điểm 31-12-2015 khoảng 6.731 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý về chủ trương xóa nợ tiền chậm nộp đối với người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước, có nguồn từ ngân sách nhà nước nhưng không được Nhà nước thanh toán theo tiến độ dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp; đồng ý mức ưu đãi thuế thu nhập DN đối với hoạt động đầu tư, cải tạo chung cư cũ là 15% nếu bảo đảm hạch toán riêng, dự án được triển khai, thực hiện trong các năm 2017, 2018.