(PL)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Cục Thuế TP, các sở ban ngành, UBND các quận, huyện về việc triển khai nộp thuế điện tử nhằm cải cách hành chính trong công tác quản lý thuế, phấn đấu đạt 90% số doanh nghiệp đã khai thuế qua mạng tham gia nộp thuế điện tử trong năm 2015.

Hiện nay, hơn 97% doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện việc kê khai thuế qua mạng. Tại TP.HCM đã không còn cảnh xếp hàng, chen lấn để nộp hồ sơ khai thuế vào những ngày cao điểm, số viên chức thuế phụ trách nhận hồ sơ, nhập tin tại Cục Thuế TP.HCM đã giảm hẳn. Nhiều cán bộ, công chức thuế đã được phân công, bố trí vào các vị trí chuyên môn khác.

QUANG HUY