Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp.