Dự thảo này nêu rõ trường hợp đến hạn, tổ chức tín dụng chưa trả hết nợ gốc, lãi và không được gia hạn thì lãi suất đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn ghi trên hợp đồng tín dụng giữa NHNN và tổ chức tín dụng, lãi suất đối với nợ lãi chậm trả bằng 50% lãi suất tái cấp vốn ghi trên hợp đồng tín dụng giữa NHNN và tổ chức tín dụng.

Trường hợp tổ chức tín dụng không có khả năng trả nợ đúng hạn và có đề nghị gia hạn, NHNN có thể xem xét gia hạn nợ vay tái cấp vốn trên cơ sở tình hình thanh khoản của tổ chức tín dụng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong từng thời kỳ; tổng số lần gia hạn tối đa là ba lần, thời gian gia hạn mỗi lần không vượt quá thời hạn tái cấp vốn.