(PL)- Tại hội nghị góp ý dự thảo báo cáo Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020 vừa diễn ra, Bộ KH&ĐT cho biết:

Tốc độ tăng DN bình quân giai đoạn 2016-2019 là 14,4%, tăng khoảng 80% so với bình quân giai đoạn 2011-2015; tỉ lệ đóng góp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước trong tổng mức đầu tư toàn xã hội liên tục tăng, từ 36,7% năm 2015 lên 46% năm 2019. Tuy nhiên, một số mục tiêu về phát triển DN trong giai đoạn 2016-2020 ví dụ như đạt 1 triệu DN hoạt động vào năm 2020 là chưa đạt được. Đại diện Bộ KH&ĐT cho rằng để đạt được con số 1 triệu DN hoạt động năm 2020 thì tăng trưởng DN phải đạt trên 17% trong khi tăng trưởng hiện nay mới chỉ hơn 10%. Trong khi số DN giải thể, ngừng hoạt động tăng, một phần do COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ DN chưa được hiệu quả.

Về mục tiêu khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp 48%-49% GDP cũng chưa thực hiện được. Song tốc độ tăng trưởng của khu vực tư nhân đang tăng lên, nếu duy trì tốt thì trong giai đoạn tới có thể đạt mục tiêu trên.

PM