Muốn môi giới mua bán nợ phải có vốn 100-500 tỉ đồng
(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2016 về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Trong đó yêu cầu doanh nghiệp môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ phải có vốn trên 5 tỉ đồng, hoạt động mua bán nợ phải có vốn trên 100 tỉ đồng, mở sàn giao dịch nợ thì phải có trên 500 tỉ đồng.

Điều kiện vốn nói trên đã từng được Bộ Tài chính dự thảo ở mức 10, 100 và 1.000 tỉ đồng. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý rằng đây là những mức vốn quá cao và là một rào cản đáng kể cho các doanh nghiệp có thể tham gia thị trường này. Theo đó, các dịch vụ mua bán nợ (trừ hoạt động mua bán nợ như đã nói ở trên) về bản chất đều chỉ là cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc mua bán nợ để hưởng thù lao, không trực tiếp mua bán nợ, không quyết định thành công hay không thành công của giao dịch mua bán nợ.

VCCI từng kiến nghị cân nhắc bỏ quy định hoặc hạ mức vốn xuống thấp hơn và khi ban hành, Nghị định 69/2016 đã áp mức thấp hơn…

QUỲNH NHƯ